Plan działań Przedszkola Promującego Zdrowie na rok szkolny 2019/2020

Data publikacji:

Plan działań Przedszkola Promującego Zdrowie na rok szkolny 2019/2020

 

Diagnoza stanu wyjściowego

Podczas obserwacji wychowanków i rozmów z nimi, a także rozmów z rodzicami w podsumowaniu roku szkolnego 2018/2019 wyniknęło, iż:

 • Dzieci spędzają zbyt wiele czasu przed komputerem, telewizorem
 • Wykazują zbyt małe zainteresowanie aktywnością fizyczną
 • Nie potrafią dzielić się swoja własnością
 • Często nie potrafią rozwiązywać swoich problemów z rówieśnikami
 • Wykazują zachowanie egoistyczne, chcą był najważniejsi, nie  umieją przegrywać
 • Nie rozumieją idei bezinteresownej pomocy innym

 

Problemy priorytetowe:

I Dzieci wykazują zbyt małą aktywność fizyczną

 • w przedszkolu
 • w domu


II Dzieci wykazują małą odporność emocjonalną i trudności w budowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych

 • nie potrafią informować o tym co czują i czego oczekują
 • trudno im pogodzić się z porażką
 • nie potrafią rozmawiać ze sobą
 • dochodzi do sytuacji konfliktowych


III Dzieci wykazują zbyt małe zainteresowanie potrzebami innych osób, zwierząt , środowiska

 • wykazują zbyt mało postaw prospołecznych
 • bywają mało tolerancyjni
 • nie rozumieją idei bezinteresownej pomocy
 • nie zawsze stosują się do zasad proekologicznych

 

 

 

Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego

I Dzieci wykazują zbyt małą aktywność fizyczną

Aktywność fizyczna jest bardzo istotna w rozwoju i życiu każdego człowieka. Systematyczna aktywność fizyczna ma wpływ na prawidłowo działający metabolizm, rozwój fizyczny i umysłowy. Ma ono wpływ na stan zdrowia dzieci i jakość życia. W okresie przedszkolnym  odbywa się intensywny rozwój tkanki kostnej i mięśniowej.

 
II Dzieci wykazują małą odporność emocjonalną i trudności w budowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych

Zdrowie to nie tylko dbałość o ciało, ale także dbałość o umysł, rozumienie siebie, własnych uczuć i umiejętność ich wyrażania. Bardzo ważne jest również nawiązywanie prawidłowych relacji interpersonalnych prowadzących do wspólnej i zgodnej zabawy. Dzięki tym czynnikom chcemy zadbać, by dzieci nabyły odporność emocjonalną, umiały radzić sobie w nowych          i często trudnych sytuacjach, potrafiły poradzić sobie z sukcesami i porażkami.


III Dzieci wykazują zbyt małe zainteresowanie potrzebami innych osób, zwierząt , środowiska

Bardzo istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania w środowisku jest kształtowanie postaw prospołecznych, uwrażliwienie na potrzeby drugiej osoby, zwierząt i przyrody. Bardzo ważnym jest by nauczyć dzieci tolerancji, inności, a także uwrażliwić na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych i potrzebujących.  Zdrowie szeroko rozumiane rozpoczyna się od zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, a kończy na zdrowym społeczeństwie z jego wszystkimi mieszkańcami i środowiskiem.

 

Przyczyny istnienie problemu priorytetowego

 

I Dzieci wykazują zbyt małą aktywność fizyczną

Aktywność fizyczna jest bardzo mało doceniania. W dobie rozwoju technologii, szeroko rozumianej cywilizacji, wszelkich dostępnych ułatwień, nowinek technologicznych dzieci bardzo trudno jest zachęcić do aktywności fizycznej. Chętniej spędzają czas przed telewizorem, komputerem, grają w gry multimedialne. Rodzice z powodu braku czasu, pogoni za pieniądzem rzadko spędzają aktywnie czas ze swoimi dziećmi. W przedszkolu aktywność fizyczna jest propagowana , jednak nie zawsze można ja rozwijać, ponieważ sale są zbyt małe by każda aktywność mogła być zrealizowana (brak sali gimnastycznej), a zajęcia na ogrodzie nie zawsze są możliwe.

 

II Dzieci wykazują małą odporność emocjonalną i trudności w budowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych

Problem małej odporności emocjonalnej u dzieci rozpoczyna się w domu rodzinnym. Rodzice często nie mają czasu dla swoich dzieci, swoją nieobecność rekompensują im rzeczami materialnymi, rozpieszczają, wyręczają i stosują tzw. bezstresowe wychowanie. Dzieci nie potrafią nazywać swoich uczuć, nie mają przykładu ze strony dorosłych. Nie są uczone rozwiązywania konfliktów i dzielenia się swoimi dobrami.  W wieku przedszkolnym bardzo intensywnie rozwija się u dziecka poczucie własnej wartości, obraz siebie, a także odporność emocjonalna. Brak rozmowy, wyjaśnienia tego co się dzieje wokół wywołuje u dzieci stres, a co za tym idzie popadanie w konflikty, nieumiejętność współpracy i zabawy z rówieśnikami.

 

III Dzieci wykazują zbyt małe zainteresowanie potrzebami innych osób, zwierząt , środowiska

Problem braku zainteresowania innymi ludźmi, zwierzętami, środowiskiem przyrodnicznym wynika z tego, iż wiele dzieci jest jedynakami. Nie są nauczone dzielenia się z innymi i troski o innych.  Współczesny świat propaguje konsumpcjonizm, kult ciała i egoistyczne podejście do życia. Dzieci mają zbyt mały kontakt z przyrodą i zwierzętami.

 

Rozwiązania dla usunięcia problemu priorytetowego

 

I Dzieci wykazują zbyt małą aktywność fizyczną

- prowadzenie codziennych zabaw ruchowych przed śniadaniem oraz ćwiczeń gimnastycznych ( dwa razy w tygodniu)

- propagowanie aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu

- aktywizowanie dzieci podczas zabaw na powietrzu ( używanie sprzętu sportowego, gry zespołowe, bezpieczne korzystanie z urządzeń na placu przedszkolnym)

- uświadamianie dzieci i rodziców jak ważna jest aktywność fizyczna

- organizowanie form aktywności dzieci i rodziców

 

II Dzieci wykazują małą odporność emocjonalną i trudności w budowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych

- organizowanie zabaw mających na celu nazwanie uczuć i poznawanie samego siebie

- organizowanie zabaw, zajęć edukacyjnych mających na celu nauczenie radzenia siebie z problemami , konfliktami w sposób akceptowalny społecznie

- dbałość o nawiązywanie prawidłowych relacji interpersonalnych między dziećmi

- organizowanie spotkań, zajęć wspólnie z rodzicami,

- dbałość o prawidłowe relacja na poziomie nauczyciel - rodzic

 

III Dzieci wykazują zbyt małe zainteresowanie potrzebami innych osób, zwierząt , środowiska

- Stworzenie Planu Pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczego na rok szkolny 2019/2020 pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję…”

-kształtowanie postaw prospołecznych , uwrażliwienie na drugiego człowieka, zwierzęta, przyrodę

- kształtowanie cech takich jak: empatia, koleżeńskość, współpraca, opiekuńczość,

- organizowanie spotkań z osobami działającymi społecznie

- wdrażanie do zachowań proekologicznych „Kocham, lubię, szanuję …. nie śmiecę”

- stwarzanie sytuacji edukacyjnych mających na celu współpracę, pomoc innym ludziom

- rozmowy wychowawcze dotyczące: inności, tolerancji, przynależności do mniejszości narodowych i religijnych

- uwrażliwienia na potrzeby i problemy osób starszych, chorych, niepełnosprawnych

- zapoznanie z literaturą oraz filmami edukacyjnymi o powyższej tematyce