Oświadczenie o dostępności

Przedszkole nr 9 Miś Uszatek
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole nr 9 Miś Uszatek.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-13

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2019-04-04 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań przedszkola
  • do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Kołacka
E-mail: uszatek9@poczta.onet.pl
Telefon: 62 593 07 04

Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Przedszkole nr 9 Miś Uszatek, ul. Jana Brzechwy 2, Ostrów Wielkopolski

Aby wejść do budynku od ul. J. Brzechwy należy pokonać 9 stopni - brak podjazdu i windy.

Aby wejść do budynku od placu zabaw należy pokonać dwa stopnie lub skorzystać z podjazdu. W przedsionku znajdują się kolejne 4 stopnie aby dostać się na parter budynku.

Budynek jest dwupoziomowy , brak w nim podjazdów , windy , platform, informacji gosowych itp.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.