Odpłatności

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. Nr XXIX/336/2020 oraz Uchwały Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2021 r.  Nr XXIX/336/2021 od 01 lutego 2021 r. we wszystkich miejskich przedszkolach  naliczana jest  opłata za każdą  godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania i wychowania.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka jest realizowana przez 5 godzin dziennie, a koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę poza czasem bezpłatnego nauczania i wychowania  wynosi 1,00 zł.
Odpłatność jest  naliczana z góry wg wskazanych w deklaracji  pełnych godzin pobytu dziecka w placówce.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, dzieci 6 letnie, realizujące roczne przygotowanie przedszkolne nie ponoszą w/w opłaty .
Zwolnione z opłaty  są również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Osoby posiadające Ostrowską Kartę Rodziny 3+ mogą  skorzystać ze zwolnienia z 80 % opłaty za przedszkole.
Deklarację pobytu oraz stosowne wnioski dotyczące zwolnienia z opłat i ulgi można pobrać w zakładce dokumenty.

Po uzgodnieniu z Prezydentem Mista od 01.09.2022 r. stawka żywieniowa wynosi: 11,00 zł
Odliczeniu podlega każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, a opłata za żywienie jest naliczna "z góry" i płatna do 10 każdego miesiąca.
 
Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe przedszkola w PKO BP.
Nr konta 78 1020 2212 0000 5502 0461 2091
W TYTULE PRZELEWU NALEŻY NAPISAĆ:
1. Nr księgowy
2. Imię i nazwisko dziecka
3. Dokładną kwotę przelewu
4. Miesiąc za który jest wpłata

Informujemy również, że rodzice mogą się ubiegać o dofinansowanie dożywiania dziecka w przedszkolu. Wnioski należy składać w MOPS w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodatkowo rodzice ponoszą opłaty roczne na Radę Rodziców
Rada Rodziców- 150,00 zł  - opłata w dwóch ratach do końca X i II w biurze przedszkola lub na nr konta:
71 8430 0009 0005 0366  0149 1800

Składki na Radę Rodziców przeznaczone są przede wszystkim na:
  • upominki z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
  • dofinansowanie do wycieczki z okazji Dnia Dziecka
  • organizację baliku karnawałowego
  • dofinansowanie teatrzyków organizowanych w przedszkolu
  • upominki dla absolwentów przedszkola
  • słodycze i drobne upominki na uroczystości przedszkolne