Odpłatności

OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku Nr XXIX/336/2020, oraz Uchwały Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2021 r.  Nr XXIX/336/2021. od 01 lutego 2021 we wszystkich miejskich przedszkolach  naliczana jest  opłata za każdą  godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania i wychowania.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka jest realizowana w godzinach od 8.00 – do 13.00,  a koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę poza czasem bezpłatnego nauczania i wychowania  wynosi 1,00 zł.

Odpłatność jest  naliczana z góry wg wskazanych w deklaracji  pełnych godzin pobytu dziecka w placówce.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, dzieci 6 letnie, realizujące roczne przygotowanie przedszkolne  nie ponoszą w/w opłaty .

Zwolnione z opłaty  są również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Osoby posiadające Ostrowską Kartę Rodziny 3+ mogą  skorzystać ze zwolnienia z 80 % opłaty za przedszkole .

Deklarację pobytu oraz stosowne wnioski dotyczące zwolnienia z opłat i ulgi można pobrać w zakładce dokumenty.
Na podstawie uchwały RM oraz Zarządzenia dyrektora przedszkola stawka żywieniowa wynosi: - 7,00 zł

Odliczeniu podlega każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, a opłata za żywienie jest naliczna "z góry" i płatna do 10 każdego miesiąca.
 

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe przedszkola w BOŚ.

Nr konta 21 1540 1173 2001 4000 4079 0001

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY NAPISAĆ:
1. Nr księgowy
2. Imię i nazwisko dziecka
3. Dokładną kwotę przelewu
4. Miesiąc za który jest wpłata

Informujemy również, że rodzice mogą się ubiegać o bezpłatne dożywianie dziecka w przedszkolu, które przysługuje, gdy dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie- 684,00 netto) . Wnioski należy składać w MOPS w Ostrowie Wielkopolskim.


Dodatkowo rodzice ponoszą opłaty roczne na Radę Rodziców
 Rada Rodziców- 120,00 zł  - opłata w dwóch ratach do końca X i II w biurze przedszkola lub na konto : 
  71 8430 0009 0005 0366  0149 1800

Składki na Radę Rodziców przeznaczone są przede wszystkim na:
  • upominki z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
  • dofinansowanie do wycieczki z okazji Dnia Dziecka
  • organizację baliku karnawałowego
  • dofinansowanie teatrzyków organizowanych w przedszkolu
  • upominki dla absolwentów przedszkola
  • słodycze i drobne upominki na uroczystości przedszkolne