Organizacja przedszkola

Nasze przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 17.00 .

Posiłki podawane są w nastepujących godzinach

  • śniadanie  - godz. 8.30
  • obiad - godz. 11.30
  • podwieczorek - godz.13.30

Przedszkole posiada własną kuchnię, w której przygotowywane są smaczne, domowe posiłki.       Dla dwóch grup funkcjonujących w budynku przy ulicy Waryńskiego obiad dowożony jest przez sprawdzoną firmę cateringową.

W  Przedszkolu nr 9 praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora. 

 

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Czas trwania zajęć  jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

  • z dziećmi w  wieku 3 - 4 lat  - około 15 minut;
  • z dziećmi w  wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

 

W celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i później odbieranymi z przedszkola tworzona jest grupa międzyoddziałowa w godzinach 6.00 – 7.30 i 15.30 – 17.00

Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.00 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 15.30 - 16.00 do momentu zamknięcia przedszkola.

 

W okresach niskiej frekwencji dzieci ( ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

 

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów). Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:

1) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.);

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

            GRUPY 10 – GODZINNE


W godzinach 6.0o - 8.3o:

a) schodzenie się dzieci,

b) zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,

c) prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym,

d) zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie,

e) ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,

f) przygotowanie do śniadania.

W godzinach  8.3o - 11.3o:

a) śniadanie,

b) profilaktyka stomatologiczna

c) zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,

d) prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym,

e) zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,

f) zabawy ruchowe z przyborami,

g) spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,

h) zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

i) przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

 

W godzinach 11.3o – 14.oo:

a) obiad,

b zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,

c) opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,

d) zabawy uspokajające i relaksujące,

e) spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań,

f)  zajęcia dodatkowe,

g) przygotowanie do podwieczorku

 W oddziale I  po obiedzie dzieci leżakują.

W godzinach 14.oo – 17.00 

a) podwieczorek.

b) prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym,

c) gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne,

d) zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.